• modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Banner-pcpo-Krimpenerwaard.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-001.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-002.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-003.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-004.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-005.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-006.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-007.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-008.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-010.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-012.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-014.png
 • modules/mod_lv_enhanced_image_slider/images/demo/Bannerpotlood-05.png
   

Contact  

Admiraal de Ruyterstraat 1
2931 AA Krimpen a/d Lek
directie@pcb-dewegwijzer.nl
0180-512453
Directeur dhr. Martin Belder

   

Agenda  

wo, 16 oktober - Nieuwsbrief 2
vr, 18 oktober - Studiedag – kinderen vrij
ma, 21 oktober - Herfstvakantie
ma, 28 oktober - Hoofdluiscontrole
di, 29 oktober - ouders bidden voor school
vr, 01 november - Herfstfeest kleuters
wo, 06 november - Thema ‘Dankdag’ in de klassen
   

Onderdeel van:  

LogoRGBlogo cirkel klein

   

'De Wegwijzer' staat voor: 

 • Een goede sfeer

Wij vinden dat een kind zich op school vooral veilig moet voelen. Het moet met plezier naar school gaan. Vechtpartijen, discriminatie en pesten tolereren we niet. Wij stimuleren een positief gedrag van alle leerlingen ten opzichte van elkaar. Wij willen de kinderen leren omzien naar elkaar. Heel praktisch betekent het dat wij kinderen graag leren hoe we ons gedragen, hoe wij elkaar waarderen en tegemoet treden.

Niet voor niets houden wij, zowel in de pauze als voor en na schooltijd, pleinwacht.

 • Zorg om de individuele leerling:

Wij vinden dat alle kinderen op school zich volledig geaccepteerd moeten weten. Op "De Wegwijzer" wordt zó les gegeven dat recht gedaan wordt aan de eigen ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling. Kinderen, bij wie zich gedrags- en/of leerproblemen voordoen, krijgen speciale zorg en aandacht.

Aan hen kan remediërende individuele hulp geboden worden, waarbij zonodig ook de Schoolbegeleidingsdienst of een collega uit het speciaal onderwijs om advies wordt gevraagd.

Kinderen gaan naar school om te leren. De sfeer waarin dat gebeurt, is voor kinderen van het grootste belang en een voorwaarde voor een zich veilig en geborgen weten. Daarom hechten we veel waarde aan een goede verstandhouding tussen leerkracht en leerling en tussen de kinderen onderling.

Belangrijk hierbij is het gevoel van geborgenheid. Die geborgenheid willen we gestalte geven door elk kind te accepteren met al zijn mogelijkheden, maar ook met zijn beperkingen.

 • Zorg voor het onderwijsaanbod:

Wij vinden dat elke leerling als individu gestimuleerd moet worden op zijn /haar eigen niveau. Kinderen die moeite hebben met leren en presteren, zijn daarom niet minder dan kinderen die makkelijk leren en hoge cijfers halen. Wij leren elkaar op onze school graag dat we gelijkwaardig zijn.

De mensen die aan onze school werken, doen dat vanuit hun christelijke levensovertuiging. De essentie daarvan zal, naar we hopen, niet alleen uitkomen in de godsdienstlessen, maar ook waar mogelijk bij alle andere schoolvakken c.q. -activiteiten.

Het wezen en doel van ons onderwijs zouden we als volgt willen formuleren.

Kinderen in hun groei naar volwassenheid zó leiden en begeleiden, dat hun gaven en talenten ontplooid en bruikbaar worden tot eer van God en tot dienst aan de naaste.

Waarom naar de christelijke school?

Zowel op de christelijke, als op de openbare school krijgen de kinderen alle leerstof aangeboden die zij nodig hebben om verder te gaan in het voortgezet onderwijs.

De kinderen leren om op een plezierige manier met elkaar om te gaan en op beide scholen krijgen normen en waarden de aandacht. Alleen het uitgangspunt verschilt. De christelijke school zoekt de basis niet in zichzelf of in humanistische beginselen, maar gelooft dat de Bijbel het richtsnoer moet zijn. 100 Jaar na de schoolstrijd vinden ouders, schoolbestuur en personeel die andere manier van samen leren, samen leven nog steeds van grote waarde.

Voor nu en voor de toekomst willen wij God danken, hem eren in ons lied en bij Hem troost vinden.

"De Wegwijzer" is een christelijke school. Dat mag geen lege aanduiding zijn, maar betekent dat de

Bijbel centraal staat bij het leren en onderwijzen. De omgang met elkaar en de behandeling van de leerstof worden bepaald door het besef dat we niet ‘zomaar’ op de wereld zijn. We geloven dat God ons leidt en daarom proberen wij Zijn Woord, zoals dat in de Bijbel tot ons komt, richting- en maatgevend te laten zijn in ons doen en laten.

Waarom naar "De Wegwijzer"?

"De Wegwijzer" wil daarom de kinderen vertrouwd maken met de inhoud van de Bijbel en deze proberen te vertalen naar de tijd waarin we leven. Hiermee probeert zij een bijdrage te leveren aan hun geestelijke vorming en daarmee richting te geven aan hun leven.

Vanuit onze levensovertuiging willen wij kinderen bijbrengen dat leven vanuit de Bijbel van invloed is op je gedrag naar je medemens en het milieu. Zorg en respect voor elkaar, voor de leefwereld om je heen, hebben te maken met het besef dat de wereld ons ‘in bruikleen’ is gegeven. Eigen ontplooiing kan alleen mogelijk zijn als je voldoende respect en zorg voor je naaste voelt.

   

Bezoek ook onze Facebookpagina

facebook link

   
© PCB - de Wegwijzer